Register

Knavishly

Definition: In a knavish manner; dishonestly; fraudulently.

Knavishly

Definition: Mischievously; waggishly; roguishly.