Register

Waken

Definition: To wake; to cease to sleep; to be awakened.

Waken

Definition: To excite or rouse from sleep; to wake; to awake; to
awaken.

Waken

Definition: To excite; to rouse; to move to action; to awaken.